Общи условия за използване на сайта

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
Хороскопи,ритуали и предсказания си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта принадлежат на Хороскопи,ритуали и предсказания или са предоставени под лиценз от трети лица и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Всичките права са запазени.
Потребителите на този сайт могат да копират или препубликуват материалите от сайта със цел разпространяване на информация относно Хороскопи,ритуали и предсказания но не и за други цели; така също не могат да публикуват, съхраняват или пресъздават такива материали за търговски цели в полза на трети лица, включително но не само за: а) рекламни брошури, редакционни материали и б) за включване в други сайтове или в системи за извличане на електронно базирани бази данни без изричното писмено съгласие на Хороскопи,ритуали и предсказания.
Освен гореспоменатото, нищо в този сайт не може да се тълкува като разрешение за ползване на интелектуалната собственост на Хороскопи,ритуали и предсказания.

Търговски Марки

Логото на Хороскопи,ритуали и предсказания и са регистрирани търговски марки. Освен гореспоменатото, нищо в този сайт не може да се тълкува като разрешение за ползване на търговска марка на Хороскопи,ритуали и предсказания.
Всички елементи на съдържанието на уебсайта, включително продуктови или фирмени марки, лога, икони, графики или дизайн, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на техните собственици и са изобразени само в ползата на техните собственици и Хороскопи,ритуали и предсказания няма за цел да наруши техните интелектуални права.

Отговорност

Хороскопи,ритуали и предсказания не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Хороскопи,ритуали и предсказания не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Хороскопи,ритуали и предсказания за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


Хороскопи,ритуали и предсказания не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с публикувани от трети лица в сайта материали и съответно всичките мнения, съвети, декларации, услуги, оферти и друга информация, предоставяни от Потребителите, принадлежат на съответните автори и отпратките към хора, продукти, уеб сайтове или услиги не може да бъдате тълкувани като препоръка от страна на Хороскопи,ритуали и предсказания или неговите служители, агенти или подизпълнители.
Услугите на този уебсайт се предоставят „във вида, в който са” и Хороскопи,ритуали и предсказания не поема никаква отговорност за информацията на този сайт или на свързани сайтове, собственост на трети лица. Хороскопи,ритуали и предсказания прави всичко възможно предоставените описания, големина, условия, разрешения за ползване, ангажираност и други подробности да са коректни, без това да изключва възможността понякога да възникват обективни несъответствия или пропуски. Препоръчваме на потребителите лично да проверяват тези данни . Рeшения, взети на базата на информацията, съдържаща се в този сайт са лична отговорност на потребителя. Хороскопи,ритуали и предсказания си запазва правото да извършва промени в информацията на сайта по всяко време без предварително уведомяване.Употреба на сайта

Потребителите на уебсайта се задължават да го използват без да нарушават действащите закони на държавата и се забранява публикуването на незаконни, вредни, обидни, застрашителни, насилнически или клеветнически материали.

Конфиденциалност

Хороскопи,ритуали и предсказания е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни./Хороскопи,ритуали и предсказания is an administrator of personal data, registered according to the Law for Protection of Personal Data./ Хороскопи,ритуали и предсказания полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Хороскопи,ритуали и предсказания се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Хороскопи,ритуали и предсказания все пак припомня, че Интернета не е изцяло сигурен метод на комуникация. Хороскопи,ритуали и предсказания не носи отговорност за вреди, претърпени от потребителите вследствие на изтичане на такава информация.